top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a Technetic Services Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által fenntartott, www.gdpr.info.hu internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül megvalósuló adatkezelésének, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának, és felhasználásának jellemzőit mutatja be.

1. Adatkezelő adatai

 

Adatkezelő megnevezése: Technetic Services Kft.     

Adatkezelő székhelye:        2463 Tordas, Vörösmarty utca 2.

Adatkezelő képviselője:      Gilincsek Szabolcs            

Adatkezelő elérhetősége:  info@technetic.hu

           

 

2. Adatkezelés szabályai

 

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2019. szeptember 1-től visszavonásig tart.

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 3. § értelmező rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

Az Adatkezelő a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez

 

Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

 

3. Az Adatkezelő honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

 

a) Kapcsolatfelvétel

 

Az Adatkezelő honlapján erre rendszeresített kapcsolatfelvevő felület értelemszerű kitöltésével lehetőséget biztosít arra, hogy a honlapra látogató felhasználók, illetve az Adatkezelő ügyfelei felvegyék a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel

Kezelt adatok köre: Az ügyfél neve, e-mail címe, üzenet

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Adattárolás határideje: Az üzenet megküldésétől számított egy év

Adatkezelés módja: Elektronikus

Adat forrása: Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A személyes adat szolgáltatása nem kötelező, azonban a kapcsolatfelvételt megkönnyíti az adatok megadása 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat: Az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek, valamint az Adatkezelő esetleges adatfeldolgozói.

Adatfeldolgozók: Wix.com Inc. (PO box 40190 San Francisco, CA United States) / tárhelyszolgáltató

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

b) Cookiek

Az Adatkezelő a Honlap működtetése során ún. „sütiket” (idegen szóval „cookie”-kat) használ. A süti egy kis adatállomány (a továbbiakban: „süti”), amelyet az Adatkezelő az érintett böngésző programjának küld, és amely az érintett eszközén tárolódik. Az Adatkezelő Honlapján ún. alapvető működést biztosító sütiket, azaz Session cookie-kat (ideiglenes cookie) használ.

 

A Honlapon használt sütik az érintett személyek azonosítására önmagukban nem alkalmasak, a Honlap szolgáltatásainak biztosításához szükségesek, használatuk elengedhetetlen a Honlapon történő navigáláshoz, a Honlap funkcióinak működéséhez. A böngészőprogramok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de az érintett olyan beállítást is választhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. A sütik elfogadása nélkül a Honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg. Az ideiglenes sütik csak az érintett böngészésének a végéig kerülnek tárolásra és elengedhetetlenek a Honlappal kapcsolatos egyes funkciók vagy alkalmazások megfelelő működéséhez, ugyanis ezek a sütik biztosítják a Honlap megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és a Honlap látogatóinak azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. A cookie tájékoztató erre a linkre kattintva érhető el.

 

Adatkezelés célja: A Honlap működésének biztosítása

Kezelt adatok köre: A számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), Domain név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai, ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai.

Érintettek köre: Az Adatkezelő Honlapjára látogató felhasználók.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás összhangban az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155.§ (4) bekezdésében foglaltakkal.

Adattárolás határideje: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak (munkamenet ideje).

Adattárolás módja: Elektronikus

Adat forrása: Érintettől felvett adat

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat: A Honlap használatával kapcsolatos személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő munkatársait ismerhetik meg.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: Nem történik

 

4. Az érintettek jogainak érvényesítése

 

Ön, mint érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az info@technetic.hu e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; jogosult az adathordozhatósághoz, a jogorvoslathoz, valamint hozzájárulását visszavonhatja. Panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

 

Alább olvasható a részletes leírás az érintetti jogok kapcsán:

4.1 Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

 

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • tájékoztatást arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;

 • jogosult megtudni az adatkezelés célját;

 • az érintett személyes adatok kategóriáit;

 • azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.

 • tájékoztatást jogairól és jogorvoslati jogáról.

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a kérelmezőt.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt, mint érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával

 

4.2 Helyesbítéshez való jog

 

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 4.4. pontjának megfelelően.

4.3 Tiltakozás joga

 

Ön, mint érintett abban az esetben az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

 

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Adatkezelő vezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja Önt, mint érintettet.

4.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • Ön, mint érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;

 • az adatkezelés jogellenes és de Ön, mint érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön, mint érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

 • Ön, mint érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

 

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;

 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;

 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy

 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

 

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.

4.5 Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 2. Ön, mint érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 3. Ön, mint érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor.

 

4.6 Az adathordozhatósághoz való jog

 

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (.XML, .CSV) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

 • az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben Ön, mint érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdése) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont]

ÉS

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

4.7 A hozzájárulás visszavonásához való jog

 

Amennyiben az érintett személyes adatai Adatkezelő általi kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön, mint érintett bármikor visszavonhatja. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő az érintett által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti az érintett személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

5. Jogorvoslat

 

 

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség

Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz – Magyarországon a NAIH-hoz fordulhat:

Név:                     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:              1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap:                www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

6. Az adatkezelés módja és biztonsága

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az Infotv., továbbá az egyéb jogszabályokban előírt adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; megváltoztatástól; továbbítástól; nyilvánosságra hozataltól; vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

 

Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

A személyes adatok automatizált feldolgozása során biztosítja az Adatkezelő:

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

 • a rendszerek jogosulatlan személyek általi használatát;

 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat,

 • mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát.

 

Az Adatkezelő adattovábbítási nyilvántartást vezet, amelyben ellenőrizhető az esetleges adattovábbítás jogszerűsége. A nyilvántartásban rögzítésre kerül a továbbított személyes adatok körének meghatározása, az adattovábbítás időpontja, jogalapja, az adattovábbítás címzettje, továbbá a jogszabályban meghatározott egyéb adatok.

 

7. A nyilatkozat megváltoztatása

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

8. Jelen Szabályzatban nem meghatározott kérdések

 

A jelen Szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó.

IMPRESSZUM

Cégnév: Technetic Services Kft.

Székhely: 2463 Tordas Vörösmarty utca 2.

 

Fióktelep: Budapest Andrássy út 2. IV. em.

Telefon: 36 30 790 22 97

E-mail: info@technetic.hu

Internet cím: technetic.hu

A céget bejegyző hatóság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 07-09-030395

Adószám: 26307486-2-07

Tárhelyszolgáltató: Wix.com Inc. (PO box 40190 San Francisco, CA United States)

bottom of page